Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки

ГоловнаСесії районної ради9 сесіяРішення → Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки

 27.12.2016


  
УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

РІШЕННЯ

 

 

Дев’ята сесія                                                 VІІ скликання

 

від   23.12.2016 року          № 182

 

 

Про внесення змін до районної комплексної
Програми соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів та
незахищених верств населення
Чуднівського району на 2013-2017 роки

 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2013 року №318, а саме:

 

1.1 Пункт 9 розділу І «Загальна характеристика Програми» викласти в такій редакції: 

 

Розділ І

 Загальна характеристика Програми
 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації:

У межах фінансових можливостей

9.1.

У тому числі бюджетних коштів

У межах фінансових можливостей

 

- з них коштів обласного бюджету

У межах виділених асигнувань

 

- з них коштів державного бюджету

У межах виділених асигнувань

 

- з них коштів районного бюджету

2643,7 тис.грн.

 

- з них коштів бюджетів міської, селищних, сільських рад

У межах виділених асигнувань

             

1.2. Пункт 8 підрозділу ІІ «Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян» розділу VI «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти в такій редакції:

 

Розділ VІ

Напрями діяльності і заходи Програми
 

п/п

Перелік заходів Програми

Термін вико-нання заходу

Вико-навці

Джерела фінансу-вання

Фінансу-вання, (усього)

Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

  

ІІ. Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян

 

8

Забезпечити вип-лату одноразової
грошової допомо-ги ветеранам вій-ни, праці, пенсіо-нерам, інвалідам,
одиноким непра-цездатним грома-дянам, малоза-безпеченим
сім'ям та іншим громадянам, які опинилися у скрутному мате-ріальному стано-вищі та за зверне-нням депутатів районної ради.

2013-2017 роки

Управлін-ня праці
та соціаль-ного захис-ту населен-ня рай-держадмі-ністрації, територі-альний
центр соці-ального обслугову-вання (надання соціальних послуг)

Район-ний бюджет

1370,0

120,0

150,0

300,0

300,0

500,0

  

1.3. Підрозділ V «Загальний обсяг фінансових показників програми» розділу VI «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти у такій редакції: 

 

V. Загальний обсяг фінансових показників Програми

Джерела фінансу-вання

Фінан-сування (усього, тис. грн.)

Загальні орієнтовані обсяги фінансування,
тис.грн.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

Держав-
ний бюджет

у межах виділе-
них
асиг-нувань

у межах виділе-них асиг-нувань

у межах виді-лених асиг-нувань

у межах виді-лених асиг-нувань

у межах виді-лених асиг-нувань

у межах виді-лених асиг-нувань

Облас-ний бюджет

у межах виділе-
них
асиг-нувань

у межах виділе-них асиг-нувань