Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки

ГоловнаСесії районної ради9 сесіяПроекти рішень → Про внесення змін до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки

22.11.2016


  
УКРАЇНА

 

ЧУДНІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

РІШЕННЯ

 

Дев’ята сесія                                                        VІІ скликання

 

від  _________  2016 року        №

 

Про внесення змін до районної комплексної
Програми соціального захисту інвалідів,
ветеранів війни та праці, пенсіонерів та
незахищених верств населення
Чуднівського району на 2013-2017 роки

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи рекомендації постійних комісій, районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до районної комплексної Програми соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, пенсіонерів та незахищених верств населення Чуднівського району на 2013-2017 роки, затвердженої рішенням районної ради від 22.02.2013 року №318, а саме:

 

1.1 Пункт 9 розділу І «Загальна характеристика Програми» викласти в такій редакції:

Розділ І

 Загальна характеристика Програми

 

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації:

У межах фінансових можливостей

9.1.

У тому числі бюджетних коштів

У межах фінансових можливостей

 

- з них коштів обласного бюджету

У межах виділених асигнувань

 

- з них коштів державного бюджету

У межах виділених асигнувань

 

- з них коштів районного бюджету

2643,7 тис.грн.

 

- з них коштів бюджетів міської, селищних, сільських рад

У межах виділених асигнувань

           

 

1.2. Пункт 8 підрозділу ІІ «Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян» розділу VI «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти в такій редакції:

 

Розділ VІ

Напрями діяльності і заходи Програми

 

п/п

Пере-
лік захо-
дів Прог-рами

Термін вико-нання заходу

Вико-
навці

Джерела фінансу-вання

Фінансу-
вання, (усього)

Орієнтовані обсяги фінансування (тис.грн.)

2013

2014

2015

2016

2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

ІІ. Соціальний захист інвалідів, пенсіонерів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян

 

8

 

Забезпе-
чити виплату однора-
зової гро-
шової допомо-
ги вете-
ранам
війни,
праці, пенсіо-
нерам, інвалі-
дам, оди-
ноким непраце-здатним грома-дянам, малоза-безпече-
ним сім’ям та іншим громадя-
нам, які опинили-
ся у скрутно-
му мате-ріальному становищі
та за звер-ненням депутатів районної ради.

2013-2017 роки

Управ-
ління
праці
та соці-ального захисту населен-
ня рай-держад-

міністра-
ції, тери-торіаль-
ний
центр соціаль-
ного об-
слугову-вання (надання соціаль-
них
послуг)

Район-ний
бюд-
жет

1370,0

120,0

150,0

300,0

300,0

500,0

        

1.3. Підрозділ V «Загальний обсяг фінансових показників програми» розділу VI «Напрями діяльності і заходи Програми» викласти у такій редакції:

 

V. Загальний обсяг фінансових показників Програми

Дже-рела фінан-сува-ння

Фінансування (усього, тис.грн.)

Загальні орієнтовані обсяги фінансування, тис.грн.

2013р.

2014р.

2015р.

2016р.

2017р.

Дер-жав-ний бюд-жет

у межах виділе-
них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

Об-лас-ний бюд-жет

у межах виділе-
них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань

у межах виділе-них асигну-вань