Положення про виконавчий апарат ради

ГоловнаМенюВиконавчий апарат ради → Положення про виконавчий апарат ради

            

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про виконавчий апарат Чуднівської районної ради

1. Загальні положення

 

1.1   Виконавчий  апарат  районної  ради   (далі  виконавчий   апарат) утворюється районною радою і  забезпечує здійснення  радою повноважень, наданих їй  Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні ”, цим  Положенням, а також рішеннями районної ради та розпорядженнями голови районної ради.

1.2. Виконавчий апарат за посадою очолює голова районної ради.

1.3.Виконавчий апарат підзвітний і підконтрольний районній раді, підпорядкований голові районної ради, його заступнику та керуючому справами .

1.4. Структура і чисельність виконавчого апарату, визначена відповідно до  типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, витрати на його утримання затверджуються районною радою за поданням голови районної ради.

1.5. Виконавчий апарат утримується за рахунок коштів районного бюджету.

 

2. Основні завдання  виконавчого апарату

 

2.1. Основним завданням виконавчого апарату є здійснення організаційного, правового, інформаційного, аналітичного, матеріально-технічного забезпечення діяльності районної ради, її органів, депутатів.

2.2. Виконавчий апарат районної ради відповідно до покладених на нього завдань:

2.2.1. Оперативно і якісно забезпечує згідно з Регламентом підготовку матеріалів, що вносяться на розгляд постійних комісій та сесій районної ради, вчасно доводить їх до відома депутатів.

2.2.2. Сприяє в роботі та організаційно забезпечує діяльність президії районної ради, постійних та інших комісій ради.

2.2.3. Надає допомогу депутатам у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує їх необхідною інформацією.

2.2.4. Здійснює юридичне забезпечення діяльності районної ради, виконавчого апарату та інших органів районної ради.

2.2.5. Сприяє здійсненню взаємодії і зв’язків районної ради з територіальними громадами,  місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

2.2.6. Опрацьовує та подає голові районної ради документи, які надходять до районної ради, та виконує доручення голови районної ради, його заступника та керуючого справами районної ради.

2.2.7. Забезпечує розгляд листів, звернень, пропозицій органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, посадових і фізичних осіб з питань діяльності районної ради та її органів.

2.2.8. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, організацію особистого прийому громадян керівництвом районної ради.

2.2.9. Забезпечує здійснення районною радою контрольних функцій та інформаційно-аналітичної роботи.

2.2.11. Здійснює фінансове та матеріально-технічне забезпечення діяльності районної ради та її органів, веде бухгалтерський облік і звітність, в т.ч. статистичну.

2.2.12. Забезпечує організацію діловодства та контролю за строками проходження та виконання службових документів.

2.2.13. Забезпечує реалізацію повноважень районної ради та вирішення в установленому законом порядку питань щодо управління об’єктами  спільної  власності територіальних громад району.

2.2.14. Забезпечує виконання заходів з відстеження результативності регуляторних актів, прийнятих районною радою, якщо рішенням районної ради повноваження щодо забезпечення  виконання заходів з відстеження результативності цих регуляторних актів не делеговано райдержадміністрації.

2.2.15. Забезпечує доступ до публічної інформації, розгляд, оприлюднення, облік, систематизацію, аналіз, надання консультацій під час оформлення запитів та надання відповідей на запити на інформацію, що надходять в районну раду.

 

3. Основні права та взаємозв’язки.

 

3.1. Виконавчий апарат районної ради має право:

3.1.1. За дорученням голови районної ради, його заступника або керуючого справами районної ради залучати спеціалістів окремих управлінських структур, підприємств і організацій для розгляду і вивчення питань, що належать до його компетенції.

3.1.2. Одержувати інформацію, документи, інші матеріали від установ, підприємств, організацій, органів місцевого самоврядування, які необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.1.3. Вносити на розгляд керівництва районної ради проекти рішень ради, розпоряджень голови ради, планів, заходів, доповідні записки та інформацію з питань, що належать до компетенції виконавчого апарату.

3.2.  Виконавчий апарат в процесі здійснення покладених на нього завдань взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськістю, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, районними організаціями політичних партій.

                                      4. Організація роботи

 

4.1. Організація роботи виконавчого апарату здійснюється  відповідно до Регламенту районної ради,даного Положення,  Інструкції з діловодства  в районній раді та її виконавчому апараті, планів роботи районної ради та  виконавчого апарату.

 

 

5. Працівники виконавчого апарату

 

5.1.  Працівники виконавчого апарату районної ради призначаються на посади головою районної ради на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством, і звільняються з посади розпорядженням голови районної ради.

5.2. Посадові особи виконавчого апарату у своїй діяльності керуються посадовими інструкціями, затвердженими головою районної ради.

5.3. Обрання нового складу районної ради, її керівників не є підставою для припинення  служби  посадовими особами виконавчого апарату районної ради,  крім працівників патронатної служби.

5.4. Після закінчення терміну або дострокового припинення повноважень районної ради виконавчий апарат продовжує виконувати свої обов’язки.

5.5. У разі зміни районною радою структури та чисельності виконавчого апарату працівники звільняються з роботи згідно з чинним законодавством.

 

6. Матеріальна  та фінансова основа діяльності

 

6.1. Виконавчий апарат не є юридичною особою.

6.2. Виконавчий апарат утримується за рахунок місцевого бюджету.

6.3.Голова районної ради є розпорядником коштів, передбачених на утримання виконавчого апарату.

6.4. Оплата праці працівників виконавчого апарату здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

6.5. Контроль фінансової діяльності виконавчого апарату здійснюється державними органами відповідно до діючого законодавства.