Положення про президію районної ради

ГоловнаМенюПрезидія районної ради → Положення про президію районної ради

 

  Додаток 2

                          до рішення районної ради

                          від 27.11. 2015 року № 11

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про президію районної ради

 

І. Загальні положення

 

1.            Президія районної ради (далі-президія) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", який попередньо готує узгоджені пропозиції і рекомендації з  питань, які передбачається внести на розгляд ради.

2.            Президія утворюється радою і у своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою: голова ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.

3.            У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, Регламентом Чуднівської районної ради, а також цим Положенням.

4.            Президію очолює голова районної ради, а у разі його відсутності - заступник голови ради, який виконує обов'язки голови ради.

5.            Положення про президію затверджується районною радою, зміни і доповнення до нього вносяться районною радою на її пленарному засіданні.

 

II. Організація роботи президії

 

1.            Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

2. Засідання президії скликаються головою районної ради при необхідності, але не менше одного разу в квартал.

3.            На засіданнях президії мають право бути присутніми :

       відповідальні працівники виконавчого апарату ради.

4.     На запрошення голови районної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, інші особи.

5.   Засідання президії є правомочними за умови присутності на ньому більше половини членів її загального складу.

6.   Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії, і підписується головуючим на її засіданні. .

       У разі рівності голосів вирішальним вважається голос головуючого на засіданні.

Окремі рішення, пропозиції президії вносяться на розгляд ради для прийняття рішення

За пропозицією президії питання може бути внесено на розгляд постійних комісій районної ради.

7.            Засідання президії веде голова районної ради, у разі його відсутності - заступник голови районної ради, який виконує обов'язки голови.

8. Засідання президії ради протоколюються. Ведення протоколу засідання президії ради здійснює виконавчий апарат ради. Протокол засідання президії підписує особа, яка головує на засіданні.

9. Забезпечує роботу президії виконавчий апарат районної ради.

 

III. Повноваження президії


Президія районної ради: 

1.         Узгоджує у разі необхідності пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд районної ради, а також організації роботи по підготовці сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесій, організації її роботи.

2.   Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд сесії, контролює хід виконання прийнятих нею рішень, у тому числі  запитів, наданих депутатами на сесії ради.

3.        Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії районної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

4.   Спільно з районною державною адміністрацією аналізує і вживає заходів по реалізації пропозицій депутатів районної ради.

5.             Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів районної ради.

Спільно з комісією з питань регламенту, депутатської етики, місцевого самоврядування, законності, правопорядку і прав людини, аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів районної ради.

6. Президія районної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі групи припиняють свої повноваження.

Президія районної ради сприяє діяльності депутатських фракцій і груп.

 

 

Заступник  голови ради                              С.М.Костяков