Положення про постійні комісії районної ради

ГоловнаМенюПостійні комісії → Положення про постійні комісії районної ради

Додаток

дорішення районної ради

від 27.11. 2015 року  № 8

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про постійні комісії районної ради

VІІ скликання

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. 1. Відповідно до Конституції України, ст.47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа депутатів районної ради для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради.

1. 2. Основними завданнями постійних комісій районної ради є:

- вивчення і підготовка для розгляду на засіданнях ради питань про стан і розвиток галузей економіки району та соціально-культурної сфери;

- попередній розгляд програм соціально-економічного і культурного розвитку, бюджету, звітів про виконання програм і бюджету;

- вивчення і попередній розгляд питань управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району  здійснення контролю за ефективністю управління майном.

1.3. Постійні комісії районної ради є відповідальними перед районною радою і їй підзвітні.

Діяльність постійних комісій координує голова районної ради та його заступник.

1.4. Постійні комісії утворюються радою на строк її повноважень. Районна рада може ліквідовувати і реорганізовувати раніше утворені постійні комісії, вносити зміни до їх складу.

1.5. Голова та члени постійної комісії обираються відкритим голосуванням на пленарному засіданні ради. Заступник голови та секретар постійної комісії обираються на її засіданні.

1.6. Повноваження голови постійної комісії можуть бути припинені тільки за рішенням районної ради.

1.7. До складу постійних комісій не можуть входити голова та заступник голови районної ради.

 

II. ФУНКЦІЇ І ПОВНОВАЖЕННЯ

 

2.1. Постійні комісії районної ради сприяють реалізації повноважень районної ради у питаннях, що належать до її відання, беруть участь у розробці відповідно до функціональної спрямованості програми соціально-економічного розвитку району, інших цільових програм.

2.2. Питання діяльності кожної постійної комісії районної ради визначаються функціональною спрямованістю, що розробляється відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Регламенту роботи районної ради та даного Положення.

2.3. Постійні комісії вивчають, готують питання про стан соціально-економічного розвитку, інші питання, які, вносяться на розгляд районної ради, розробляють проекти рішень районної ради та готують висновки та рекомендації з цих питань. Виступають на сесіях з доповідями і співдоповідями.

2.4. Постійні комісії вивчають діяльність підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень, незалежно від форм власності та питань, віднесених до відання ради. За результатами вивчення готують висновки, рекомендації і проекти рішень районної ради.

2.5. Постійні комісії мають право вивчати діяльність управлінь, відділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій з питань, віднесених до відання районної ради, за результатами вивчення подавати рекомендації  на розгляд їх керівників та районній раді.

2.6. Постійні комісії районної ради у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному Законом  України «Про місцеве самоврядування в Україні», мають право отримувати від керівників підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

2.7.У випадку подання недостовірної інформації або навмисного приховування інформації їх керівники або інші посадові особи несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України.

2.8. Постійні комісії районної ради для вивчення питань, розробки проектів рішень ради можуть створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, фахівців і спеціалістів.

 

III. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

3.1. Постійні комісії районної ради організовують свою роботу відповідно до Регламенту роботи районної ради, Положення про постійні комісії та функціональної спрямованості.                    

3.2. Основною формою роботи постійних комісій районної ради є засідання, які скликаються по потребі і є правомочними, якщо в них бере участь не менш як половина депутатів від загального складу комісії.

3.3. Керівництво діяльністю постійних комісій районної ради і організація їх роботи покладається на голів постійних комісій.

3.4. Голова постійної комісії:

- скликає і веде засідання комісії, розподіляє обов'язки між членами комісії, дає їм доручення, сприяє забезпеченню їх необхідними матеріалами і документами, запрошує для участі в роботі комісій, підготовчих комісій і робочих груп представників органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості, фахівців підписує рекомендації і висновки комісії;

- організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісій;

- звітує районній раді про роботу комісії, виступає на сесіях районної  ради з доповідями і співдоповідями;

- здійснює координацію роботи з іншими постійними комісіями районної ради.

3.5. Заступник голови постійної комісії заміщає голову комісії у разі його відсутності, виконує за дорученням голови окремі його функції, а також завдання щодо організації роботи постійної комісії районної ради.

3.6. Секретар постійної комісії забезпечує своєчасність підготовки необхідних матеріалів до засідань комісії, проводить облік роботи, яка виконується членами комісії, веде і підписує протоколи її засідань.

3.7. Член постійної комісії зобов'язаний брати участь в роботі постійної комісії і робочих груп, за дорученням комісії повинен вивчати питання, що належать до її відання, повідомляти їй свої висновки, сприяти виконанню прийнятих нею рекомендацій, здійснювати контроль за вжиттям заходів щодо їх виконання.

3.8. Голова, заступник, секретар, члени постійної комісії районної ради на час засідань постійних комісій, а також для здійснення депутатських повноважень в інших, передбачених Законом випадках, звільняються від виконання виробничих або службових обов'язків з відшкодуванням середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов'язаних з депутатською діяльністю за рахунок районного бюджету. За згодою депутатів і прийняттям відповідного рішення радою, депутатам виплачуються добові.

3.9. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії районної ради готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою постійної комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії.

3.10. Рекомендації постійних комісій районної ради підлягають обов'язковому розгляду відповідними органами влади, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи комісії повинні бути повідомлені у встановлений ними термін.

3.11. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативи комісій, їх голів або заступників, а також за дорученням районної ради, голови ради, заступника голови районної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

3.12. Рекомендації спільних засідань постійних комісій приймаються більшістю голосів членів кожної комісії.

3.13. Постійні комісії районної ради інформують громадськість про свою діяльність через засоби масової інформації.

3.14.  Організацію та підготовку  засідань постійних комісій здійснюють працівники виконавчого апарату районної ради.

 

IV. ФУНКЦІОНАЛЬНА СПРЯМОВАНІСТЬ

ПОСТІЙНИХ КОМІСІЙ

 

Постійна комісія з питань бюджету та комунальної власності

 

1. Готує проекти рішень районної ради про основні напрями бюджетної політики на наступний рік.

2. Попередньо розглядає проект районного бюджету, вносить пропозиції щодо змін та доповнень до проекту районного бюджету.                                                    

3. Подає на розгляд районної  ради висновки по проекту районного бюджету.

4. Вносить пропозиції щодо змін та доповнень до затвердженого бюджету.

5. Здійснює контроль за виконанням районного бюджету, цільовим та економним використанням бюджетних коштів.

6. Попередньо розглядає звіт про виконання бюджету за рік та приймає рекомендації щодо внесення його на затвердження районної ради.

7. Разом з іншими постійними комісіями розглядає проекти програми соціально-економічного і культурного розвитку району, цільові програми, готує пропозиції з цих питань.

8. Контролює питання витрачання бюджетних коштів, вносить пропозиції по організації і контролю з цього питання.

9. Готує проекти місцевих програм приватизації об’єктів комунальної власності, що подаються районній раді на затвердження.

10. Здійснює контроль за ефективністю управління майном, що належить до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району.

11. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації, висновки на пленарне засідання ради з питань управління об'єктами спільної власності, а саме:

 - створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ і організацій;

      - затвердження, погодження, внесення змін до статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності, прийняття рішень у зв'язку з порушенням статутів (положень);

      - заслуховує на засіданнях комісії звіти керівників підприємств, установ, організацій про результати виконання показників ефективності управління майном та з інших питань діяльності об'єкту спільної власності;

      - вносить пропозиції голові районної ради щодо ініціювання притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника об'єкта спільної власності при встановленні фактів порушення ним умов контракту або рішень районної  ради;

      - затвердження порядку та умов продажу, передачі під заставу, інших способів відчуження, списання об'єктів спільної власності, а також придбання об'єктів в установленому законом порядку;

      - розгляду пропозицій щодо переліку та умов приватизації об'єктів спільної власності, перевіряє дотримання умов договорів купівлі - продажу приватизованих об'єктів спільної власності;

      - затвердження методики розрахунку, порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району, надання пільг по орендній платі;

    - погодження, призначення та звільнення керівників об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району на підставі контрактів;

    - приватизації об'єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району;

      -  здійснює інші повноваження з управління об"єктів спільною власністю, доручені радою.

12. Розглядає пропозиції та подані орендодавцем документи щодо погодження   проведення   орендарями   реконструкції,   технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста району та вносить рекомендації з даного питання на пленарне засідання районної ради.

13. Готує пропозиції до рішень районної ради, що  перебувають на контролі у комісії про внесення змін, виконання, скасування або визнання такими, що втратили чинність .

14. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.

15. Звітує  перед радою про проведену роботу.

 

З питань соціально-економічного розвитку, інвестиційної діяльності, середнього і малого бізнесу,  діяльності житлово-комунального господарства.

 

1. Попередньо розглядає програму соціально-економічного розвитку району, цільові програми щодо роботи промислових, будівельних, транспортних підприємств і об'єднань, підприємств енергетики, зв'язку, житлово-комунального господарства, торгівлі та побутового обслуговування, 

2. Здійснює контроль за виконанням програми соціально-економічного розвитку і цільових програм,

3. Вивчає та розглядає:

-  відповідність проекту районного бюджету програмі соціально-економічного розвитку району.

4. Бере участь в підготовці питань, пов'язаних з розвитком промисловості, транспорту,  будівництва, зв'язку, інвестиційної діяльності, житлово-комунального господарства, середнього і малого підприємництва, які вносяться на розгляд районної ради. Бере участь в підготовці прогнозів розвитку промисловості району та готує висновки з цих питань.

5. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань сприяння:

- структурної  перебудови галузей промисловості району, виходячи з потреб наповнення бюджету та відновлення роботи підприємств;

- розвитку житлово-комунального господарства, підприємств побутового обслуговування;

- забезпечення безпеки руху транспортних засобів у районі;

            - розвитку телефонного, телеграфного, поштового зв'язку, мережі Інтернет;

 - розвитку малого, середнього підприємництва, захисту законних прав підприємців та підприємницьких структур;

- залученню інвестицій в район та підприємницьких структур до співпраці;

- розвитку житлово-комунального господарства, підприємств енергетики;

- запровадження енергозберігаючих технологій в бюджетних установах району;           

- удосконалення структури управління та розвитку житлово-комунального господарства району;

- фінансуванню  регіональних програм розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою населених пунктів;

- розвитку підприємництва та конкуренції, демонополізації житлово-комунального господарства та формування ринку житлово-комунальних послуг;

- доцільності передачі в управління, оренду або концесію об»єктів комунальної власності.

6. Здійснює попередній розгляд та вносить рекомендації з питань реалізації державної регуляторної політики.

7. Розробляє пропозиції щодо розвитку галузей господарського комплексу району.

8. Робить відповідні висновки щодо планів забудови територій та благоустрою населених пунктів району.

9. Готує пропозиції до рішень районної ради, що  перебувають на контролі у комісії про внесення змін, виконання, скасування або визнання такими, що втратили чинність .

 10. Керується в своїй діяльності вимогами ст. 47 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами в частині, що стосується функціональних питань комісії.

1