Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

ГоловнаМенюКоординаційна рада → Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Координаційної ради
від 20.01.2016 року №1
                                 

 

ПОЛОЖЕННЯ   

про Координаційну раду
з питань місцевого самоврядування
при голові районної ради

 

 

 

 

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові Чуднівської районної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України “Про  місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України та цим Положенням.

 

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові районної ради на громадських засадах.

 

До складу Координаційної ради входять:
- голова районної ради - голова Координаційної ради;
- заступник голови районної ради;
- міський, селищні, сільські голови за їх згодою.

 

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не менше одного разу на квартал.

Засідання скликаються за пропозицією голови районної ради, а також за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.

 

Засідання Координаційної ради  є повноважним, якщо у ньому бере  участь не менше половини від її складу.    

 

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова районної ради, а в разі його відсутності - обраний Координаційною радою головуючий.

 

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об’єднань місцевого самоврядування.

 

6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

 

Рішення Координаційної ради приймаються простою більшістю голосів членів  Координаційної ради, які беруть участь у її засіданні.

 

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями районної ради, виконавчим апаратом районної ради.

 

8. Координаційна рада:

- розглядає проекти законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування і направлені в районну раду;

 

- сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома обласної ради;

 

- обговорює стан економічного і соціального розвитку регіонів  та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;

 

- аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності бюджетів;

 

- розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв’язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які відносяться до компетенції місцевого самоврядування;

 

- аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв’язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;

 

- вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає відповідні пропозиції до обласної ради і обласної і районної державних адміністрацій;

 

- сприяє налагодженню конструктивних взаємозв’язків органів місцевого самоврядування та районної державної адміністрації по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням районною державною адміністрацією делегованих радою повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

 

- спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в обласному центрі підготовки і перепідготовки кадрів.

 

- підтримує зв’язки з асоціаціями та іншими добровільними об’єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

 

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат районної ради.